กลุ่มเพื่อนพราน ๒๖

                      กรมทหารพรานที่ ๒๖  มีที่ตั้งปกติอยู่  ณ ค่ายปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา หรือที่รู้จักในนาม
“ ทหารพรานค่ายปักธงชัย ”  วางกำลังรับผิดชอบพื้นที่ชายแดน  ไทย – กัมพูชา  ด้านจังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ซึ่งตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมานับเป็นหน่วยที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่เข้าร่วมแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศ
ทั้งการป้องกันชายแดน การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการพัฒนาประเทศ    ทั้งนี้
การปฏิบัติงานที่ผ่าน การที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วง ยังประโยชน์แก่สังคมและชาติบ้านเมืองได้นั้น  จะต้อง
ได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุน และความร่วมมือจากทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ซึ่งหากสามารถ
รวมกลุ่มเพื่อนพ้องในทุกวงการที่มีแนวคิดเดียวกัน และมีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้  จะเกิดพลัง
อันยิ่งใหญ่ที่จะสามารถผลักดันให้แนวความคิดสำเร็จผลในทางปฏิบัติได้ พ.อ.ณัฎฐ์  ศรีอินทร์ ผู้บังคับการกรมทหารพราน
ที่ ๒๖ จึงมีดำริจัดตั้งกลุ่ม “ เพื่อนพราน ๒๖ ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
                       ๑. รวบรวมกลุ่มเพื่อนพ้องในทุกวงการที่มีแนวความคิดเดียวกัน เข้ามาเป็นกลุ่มเดียวกัน
                       ๒.ร่วมกันกำหนดกิจกรรมกลุ่มที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ แล้วใช้พลังของกลุ่มผลักดัน ให้บรรลุผล โดยมุ่งเน้นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ด้อยโอกาส และพื้นที่ประสบภัย
                       ๓. ให้การช่วยเหลือดูแลเพื่อนพ้องในกลุ่มที่ประสบปัญหา   หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กัน ภายในกลุ่ม
                       ซึ่งกลุ่ม “เพื่อนพราน ๒๖” ได้เริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ และได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ที่เกิดประโยชน์มาโดยต่อเนื่อง
 
 

บัญชีรายชื่อกลุ่ม “เพื่อนพราน ๒๖

 
ลำดับ
ยศ – ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
 
1
พันเอก ณัฎฐ์          ศรีอินทร์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๒๖/ผู้ก่อตั้งกลุ่ม
084-6535598
 
2
คุณ สรพงษ์           ชาตรี ประธานมูลนิธิหลวงพ่อโต  นักแสดง  
 
3
คุณ ฤทธิ์               ลือชา นักแสดง  
 
4
คุณ กรุง               ศรีวิไล นักแสดง  
 
5
คุณ อุเทน            บุญยงค์ นักแสดง  
 
6
นาย พรเทพ         จันทรนิภ นายกสโมสรไลออนส์ราชดำริกรุงเทพ ฯ  
 
7
นาย ชุณห์            ศิริชัยคีรีโกศล สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอวังน้ำเขียว  
 
8
ร้อยเอก ดร.สมจิตร    จงจอหอ ฮีโร่โอลิมปิก ปักกิ่งเกมส์ ๒๐๐๘  
 
9
นาย อนุวัตร         รุจิยาปนนท์

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

 
 
10
นาย สุธีระ            จันทะสอน หัวหน้าสถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย  
 
11
นาย พิสิษฐ์           ชดกิ่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา   เขต ๓

 
 
12
นาย สมชาย          พลกำพนธ์ หัวหน้าหมวดการทางอำเภอโชคชัย  
 
13
นาย ศุภลักษณ์       ศิริสุทธิ์ หัวหน้าหมวดการทางอำเภอปักธงชัยที่ ๒  
 
14
พันตำรวจโท วิวัฒน์   สอบกิ่ง สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโชคชัย  
 
15
พันตำรวจโทพาวิน  พานกระโทก พนักงานสอบสวนสัญญาบัตร ๓ สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย  
 
16
อาจารย์สัญญารักษ์ ดอนศรีฐิติโชติ นักประพันธ์เพลง  
 
17
นาย ไพฑูรย์           ปันยาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์  
 
18
อาจารย์ ศิริโชค       ปักการะโถ โรงเรียนเสิงสาง  อ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา  
 
19
นาย ศรีไสว            จันอุไร หัวหน้าข่าว จักรวาลมวย และแชมป์  
 
20
นาวาอากาศเอก วิเชียร     ไชยดำ ประจำกองทัพไทย  
 
21
นาย สุชาติ             ศิริสวัสดิ์ศิลป์ นักธุรกิจ  
 
22
นาย เจนศักดิ์          พูนเพิ่มทรัพย์ นักธุรกิจ  
 
23
นาย งักอู๋               แซ่ลิ้ม ประธานชมรมเพื่อน ๑๙  
 
24
ดาบตำรวจ ธวัชชัย   จันทร์งาม โปรโมเตอร์มวย หัวหน้าค่ายมวย ค.ที่.ยิม  
 
25
นาย จารุพันธ์          สุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำไซกง  
 
26
ว่าที่ร้อยตรี บุญส่ง    แก้วปรือ ผู้จัดการร้านไก่ย่างอาก๋งวังเฟื่องฟ้าอำเภอโชคชัย  
 
27
อาจารย์ ศิริ            มงคล นักร้อง นักประพันธ์เพลง  
 
28
อาจารย์ วิกรานต์     นามไชย นักประพันธ์เพลง  
 
29
อาจารย์ สุดโก้        เจียระไน นักร้อง นักประพันธ์เพลง  
 
30
นาย ถนัด              บรรลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง ( มูลบนอุปถัมภ์ )  
 
31
พันโท ธง              ทวีคูณ หัวหน้าโคชมวยทีมชาติไทย  
 
32
พันโท สมรถ          คำสิงห์ ผู้ช่วยโค้ชมวยทีมชาติไทย  
 
33
คุณ สมรักษ์           คำสิงห์ เหรียญทองโอลิมปิก  
 
34
คุณ กฤตภาส          อิสราพานิช นักธุรกิจ  
 
35
นาย ศิริชัย             ตันติรัตนนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน  
 
36
พันเอก กิตติพงษ์   พุทธิมณี ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓  
 
37
พันโทนายแพทย์ ฉันท์สุต  ประยูรพรหม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์  
 
38
คุณ ธมน                เจียรอุดมเดช นักธุรกิจ  
 
39
คุณ ภัทรภร            ธนภาสวัฒน์ นักธุรกิจ  
 
40
คุณ ณัฐธัณจิรา      โภคินสมใจ นักธุรกิจ  
 
41
คุณ ธงสี                วรฉัตร ข้าราชการครู  
 
42
คุณ วาสนา           นาน่วม นักหนังสือพิมพ์/นักประพันธ์  
 
43
คุณ ฐปนีย์            เอียดศรีไชย ผู้ประกาศข่าวทีวีช่อง ๓  
 
44
คุณ ณรงค์            ป้องเศร้า บรรณาธิการข่าวทีวีช่อง ๕  
 
45
ชินแสพรชัย          อาภาสพิพัฒน์ ซินแส  
 
46
คุณ ยุทธพงษ์        รัตนวิเศษ นักธุรกิจ  
 
47
พันตำรวจเอก ไพศาล   ลือสมบูรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย  
 
48
พันตำรวจเอก อิทธิพล    ผาคำ ผู้กำกับสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๓  
 
49
พันเอก เทิดศักดิ์          ดำขำ กรมข่าวทหารบก  
 
50
พันเอก ดร.นที            ศกุลรัตน์ กรรมการกิจการโทรคมนาคม  
 
51
คุณ ประสาร             สาหร่ายทอง (จ๋า  จตุจักร) บรรณาธิการดาวรุ่งเสียงทอง,ดาราอินไซด์  
 
52
พันเอก บัญชา            ขาวงาม กรมกำลังพลทหารบก  
 
53
คุณ ศิริพงษ์            รุ่งโรจน์กิตยศ ประธานบริษัท พีซีเอสแมซซีนกรุ๊ป จำกัด  
 
54
นายแพทย์ บุญโฮม    แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองกี่  
 
55
คุณ สิทธิชัย              ทวีชัย หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน  
 
56
อาจารย์ สุชาดา         ทิมอุดม นักวิชาการ  
 
57
คุณ บรรจง              บุษราคัมวงศ์ นักธุรกิจ  
 
58
คุณ ฐากร           กลีงกลางดอน โรงพยาบาลปากช่องนานา  
 
59
คุณ เอกอมร             อักษรพิมพ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดาวเงิน  
 
60
คุณ เดชา             บุตรศรีภักดีกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์  
 
61
คุณ ปวิชญ์              โพธิ์ขาว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  
 
62
คุณ โชคชัย              เจริญสุข นักร้อง, นักแสดง  
 
63
คุณ เอ๊ก                 จตุรงค์ นักร้อง, นักแสดง  
 
64
คุณ รุ่งเพชร            แหลมสิงห์ นักร้อง  
 
65
จ.ส.อ.ณรงค์           รัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  
 
66
คุณ สมนึก             เฮงวาณิชย์ นักธุรกิจ  
 
67
คุณ ยลดา          หวังศุภกิจโกศล ประธานกรรมการชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน เฮี่ยมเฮง  
 
68
นาย บุญเรือง         โฉมฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน  
 
69
คุณ รัชกฤช          แก้วพิจิตร นักธุรกิจ  
 
70
พันโท วันชนะ    สวัสดี สลก.ทบ./นักแสดง  
 
71
“จ่าแก้ว สุริยะ”พีระพัฒน์ เอื้อนกิ่ง ผู้ประสานงาน
087-4312410
 
     
   
 
         
   
 
         
   
 
         
   
 
         
 
 
    ฝ่ายกำลังพล
    ฝ่ายการข่าว
    ฝ่ายยุทธการ
    ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
    ฝ่ายกิจการพลเรือน
    ฝ่ายการเงิน
    ร้อย.ทพ.2601
    ร้อย.ทพ.2602
    ร้อย.ทพ.2603
    ร้อย.ทพ.2604
    ร้อย.ทพ.2605
    ร้อย.ทพ.2606
    ร้อย.ทพ.2607
    ร้อย.ทพ.2608
    ร้อย.ทพ.2609
    ร้อย.ทพ.2610
    ค่ายปักธงชัย
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาเว็บไซต์โดย  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26  ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย  อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์   044-649036