ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 044-649036
           
 
 
 
  งานในหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายกิจการพลเรือน  
  ขอบเขตในการดำเนินงานของฝ่ายกิจการพลเรือน แบ่งออกเป็น ๔ กิ่งงานหลัก ได้แก่  
 
             ๑. การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ประกอบด้วย
 
 
                 ๑.๑ การดำเนินการด้านมวลชน โดยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและส่วนราชการต่างๆ การร่วมกิจกรรมกับชุมชนและส่วนราชการ เช่น
 
 
                        - บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
 
 
                        - ร่วมบริจาคโลหิตในโอกาสต่างๆ
 
 
                        - ร่วมซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
 
 
                        - การร่วมกิจกรรมต่างๆ กับส่วนราชการในพื้นที่
 
 
                  ๑.๒ กิจกรรมทางด้านศานาต่างๆ เช่น
 
 
                         - ร่วมเวียนเทียนกับส่วนราชการและราษฎรในวันสำคัญทางศาสนา
 
 
                         - ร่วมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา
 
 
                         - การทอดผ้าป่าสามัคคี
 
 
                  ๑.๓ การสนับสนุนตามที่ได้รับการประสานจากส่วนราชการและประชาชน เช่น
 
 
                         - การสนับสนุนกำลังพลเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในงานต่างๆ
 
 
                         - การแสดงดนตรี ของหน่วย
 
 
                         - การแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
 
 
                  ๑.๔ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนส่วนราชการพลเรือนเพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญของชาติ เช่น
 
 
                         - จัดกำลังร่วม ฉก.๒, จนท.ป่าไม้ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าพื้นที่วัดเขาศาลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
 
 
                        - จัดกำลังร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในงานด้านการป้องกัน การปราบปราม
 
 
             ๒. การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
 
 
                       การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองจะต้องกระทำต่อมวลชนทั้งชาติ แต่ในสภาวะการณ์ทางการเมือง ของประเทศไทยขณะนี้นั้น วิถีทางที่ฝ่ายทหารจะช่วยประเทศชาติได้ในการทำสงครามการเมือง ให้นำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่า น่าจะเริ่มต้นดำเนินการในหน่วยทหารเป็นลำดับแรก แล้วจึงแผ่ขยายไปสู่มวลชนต่อไป  ความมุ่งหมายในการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองในหน่วยทหารมีดังต่อไปนี้ คือ.-
 
 
                   ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนจริยธรรมความประพฤติปฏิบัติของกำลังพล แต่ละคนให้รู้เท่าทันกลอุบายอันลึกซึ้งของกลุ่มบุคคลและลัทธิการเมือง ที่เป็นภัยร้ายแรงต่อระบอบการปกครอง ของประเทศไทย
 
 
                   ๒.๒ เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับลัทธิการปกครองและสามารถเปรียบเทียบ ได้เด่นชัดว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นี้ ดีกว่าการปกครองแบบอื่นๆ
 
 
                   ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการต่อสู้  ในอันที่จะปกป้องเอกราช และราชบัลลังก์ไว้ได้โดยไม่คิดชีวิต
 
 
                   ๒.๔ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกยึดมั่นในอุดมการณ์ ตลอดจนอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลวิธี ในการดำเนินงานของกลุ่มบุคคลที่คิดร้ายต่อประเทศชาติ
 
 
                  ๒.๕ การดำเนินการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง ทุกหน่วยราชการต้องสนับสนุนอุดมการณ์นโยบาย หลักปฏิบัติสำคัญๆ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ โดยเน้นการเทิดทูน และดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยไว้
 
 
           ๓. การปฏิบัติการจิตวิทยา
 
 
                หมายถึง การเผยแพร่ข่าวสาร ความคิดเห็น ลัทธินิยม หรือการจงใจต่าง ๆ  รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ  ตามแผนที่ได้วางใจ   จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามเพื่อให้มีอิทธิพลเหนือจิตใจกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ต้องการ ในวิถีทางที่จะช่วยสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ
 
 
                การดำเนินการด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา ในทัศนะของทางทหารมีขอบเขตการดำเนินงานสำคัญๆ คือ
 
 
                ๓.๑ การโฆษณาชวนเชื่อ
 
 
                ๓.๒ การแสดงกำลังหรือการแสดงการคุกคามที่ใช้กำลัง
 
 
                ๓.๓ การปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่มุ่งกระทำ  เพื่อผลทางจิตวิทยาโดยเฉพาะเช่นการปกปิด  และการลวงทางยุทธวิธี
 
 
                ๓.๔ การต่อต้านและตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อของข้าศึก
 
 
           ๔. การประชาสัมพันธ์
 
 
                หมายถึง การดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบต่อเนื่อง และมีแผนการที่จะดำรงความพยายามในอันที่ จะสร้างและรักษาไว้  ซึ่งความเข้าใจอันดีต่อกันภายในสถาบันทหาร และระหว่างสถาบันทหารกับสถาบันอื่น รวมทั้งสถาบันทหารกับกลุ่มชนที่เกี่ยวข้อง
 
 
                ๔.๑ เพื่อให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริง ในกิจการทหารมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่เป็นการเปิดเผยความลับ ของทางราชการ
 
 
               ๔.๒  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนช่วยเหลือสนับสนุน กิจการทหารเท่าที่สามารถทำได้                  
 
 
               ๔.๓  เพื่อทราบความต้องการของประชาชน ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกิจการทหารให้สอดคล้อง กับความต้องการของประชาชน
 
 
 
 
 
 
   
     
   
   
     
   
   
     
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

<
           
  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย ตำบลละหานทราย  
  อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  044-649036