ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 044-649036
           
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของกรมทหารพรานที่ ๒๖
 
 
              กรมทหารพรานที่ ๒๖ ได้รับการตั้งหน่วยในปี พ.ศ.๒๕๒๗  มีที่ตั้งถาวรครั้งแรกอยู่ที่  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีที่ตั้งหน่วยในสนามครั้งแรกอยู่ที่  บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์  ตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้นได้ย้ายที่ตั้งหน่วยในสนามเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ครั้งที่ ๑ ที่ บ้านโคกแขวน  ตำบลเฉลียง  อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปฏิบัติภารกิจในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙  ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยในสนามครั้งที่ ๒  เข้าที่ตั้งแห่งใหม่ทดแทน กรมทหารพรานที่ 24 ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย บ้านหนองตาแอก ตำบลละหานทราย  อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน  และ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๔๓ ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยเป็นครั้งที่ ๓ โดยย้ายกองบังคับการกรมทหารพรานที่ ๒๖  และ ๑ กองร้อยทหารพราน เข้าที่ตั้งถาวร ณ  ค่ายปักธงชัย บ้านโนนแดงตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ค่ายปักธงชัยแทน  กองบังคับการกองกำลังทหารพรานกองทัพบก ที่ถูกยุบไป ปัจจุบันคงมีเพียง กองบังคับการกรมทหารพรานที่ ๒๖ ที่คงอยู่ค่ายปักธงชัย ส่วน กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๖ และกองร้อยหน่วยขึ้นตรงที่เหลือ ซึ่งปฏิบัติภารกิจ ป้องกันชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดบุรีรัมย์  กรมทหารพรานที่ ๒๖  มีผู้บังคับการกรม เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งหน่วยจนถึงปัจจุบัน  มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรม จำนวน ๑๓ นาย โดยท่านปัจจุบันได้แก่ พันเอก ศิวดล ยาคล้าย
 
 
ที่ตั้งปกติ(ค่ายปักธงชัย) เป็นกองบังคับการส่วนหลัง  ซึ่งมีหน้าที่ในการดำรงขีดความสามารถในเรื่องการส่งกำลังบำรุง และการฝึกทหารพราน  ให้กับกำลังรบที่อยู่ในแนวหน้า
 
 
 
 
กรมทหารพรานที่ ๒
 
 
               กรมทหารพรานที่ ๒๖ จัดตั้งตามคำสั่ง ทบ. ลับ (เฉพาะ)ที่ ๒๒/๒๗ เรื่อง การจัดตั้งกรมทหารพราน ลง ๑๙ ม.ค.๒๗
 
 
โดยใช้อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ( อจย. ) ตามคำสั่ง ทบ. ลับ ( เฉพาะ ) ที่ ๑๖๔/๒๖ ลง ๑๐ ส.ค. ๒๖ รายละเอียด ดังนี้
 
 
                         - กรมทหารพราน หมายเลข ๒๐ – ๒๑ ( ๒๑ ม.ค. ๒๖ )
 
 
                         - กองบังคับการกรมทหารพราน หมายเลข ๒๐ – ๒๑ ( ๒๑ ม.ค. ๒๖ )
 
 
                         - กองร้อยทหารพราน หมายเลข ๒๐ – ๑๑๗ ( ๒๑ ม.ค. ๒๖ )
 
 
            และใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ ( อสอ. ) ตามคำสั่ง ทบ. ปกปิด ( เฉพาะ ) ที่ ๓๔๖/๒๖ ลง ๒๖ พ.ย. ๒๖ หมายเลขเดียวกับ อจย.
 
 
แต่ได้ยกเลิกเมื่อปี ๒๕๓๓ โดยให้ใช้คำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ ๑๕๓/๓๓ ลง ๓๑ ส.ค. ๓๓ แทน จนปัจจุบัน
 
     
  ที่ตั้งหน่วย  
   
 
 
 

ที่ตั้งในสนาม ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย บ.หนองตาแอก ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดยจัดตั้ง บก.ควบคุม ณ ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2การวางกำลัง จำนวน ๑๐ กองร้อยทหารพราน ๕๖ ฐานปฏิบัติการ๔๙ จุดสกัดกั้น  ตั้งแต่ พท.ช่องเตี๊ยกแก  อ.สังขะ จ.สุรินทร์ –    ช่องจันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ ๙๐ กิโลเมตร และจัด ๑ กองร้อยทหารพราน ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับกองกำลังสุรนารี รับผิดชอบงานขจัดเงื่อนไขชายแดนบริเวณช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยวางกำลัง ๙ ฐานปฏิบัติการ เพื่อควบคุมช่องทางหลักที่เป็นจุดผ่านถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี (ร้อย.ทพ.2601), กองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๖ ควบคุมจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม  อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์ , ร้อย.ทพ.๒๖๐๔ ควบคุมจุดผ่อนผันแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อมนุษยธรรมช่องสายตะกู  อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

 
 
 
 
                  กรมทหารพรานที่ ๒๖ มีที่ตั้งครั้งแรกที่ บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชีมา ต่อมา
 
 
เมื่อปี ๒๕๓๐ ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยมาที่ บ้านโคกแขวน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อปี ๒๕๓๙ ( ๑ ต.ค. ๓๙ ) ได้ย้ายที่ตั้งมาที่
 
 
บ้านหนองตาแอก ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์   เมื่อปี ๒๕๔๓ (๑ ต.ค. ๔๓) ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยมาที่ ค่ายปักธงชัย ยังคงตั้งอยู่ที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
 
 
                    กรมทหารพรานที่ ๒๖  เมื่อเริ่มจัดตั้ง มีกองร้อยในบังคับบัญชา  จำนวน ๗ กองร้อย   คือ  กองร้อยทหารพราน
 
 
๒๖๐๑ – ๒๖๐๗ และในปี ๒๕๓๖ และปี ๒๕๓๘   ได้ยุบหน่วย กองร้อย ทพ. ๒๖๐๗  และ ๒๖๐๖  ตามลำดับ  คงเหลือ ๕ กองร้อย
 
 
คือ  ๒๖๐๑ – ๒๖๐๕  ในปี ๒๕๓๙  ได้รับการปรับโอนกองร้อยทหารพราน ๒๔๐๑ – ๒๔๐๔ ( ๔ กองร้อย ) ของกรมทหารพราน
 
 
ที่ ๒๔  ซึ่งปิดการบรรจุรวมเข้ากับ  กรมทหารพรานที่ ๒๖  รวมมีกองร้อยในบังคับบัญชา ๙ กองร้อย   และในปี ๒๕๔๓ ได้รับการ
 
 
ปรับโอนกองร้อยทหารพรานจู่โจม ๙๖๐–๙๖๒ (๓ กองร้อย) ของ กกล.ทพ.ทบ. ซึ่งปิดการบรรจุรวมเข้ากับ กรมทหารพรานที่ ๒๖ รวมมีกองร้อยในบังคัญชาจำนวน ๑๒ กองร้อย คือ
 
 
                              - ร้อย ทพ.๒๔๐๑ – ๒๔๐๔                ( ๔ กองร้อย )
 
 
                              - ร้อย ทพ.๒๖๐๑ – ๒๖๐๕                ( ๔ กองร้อย )
 
 
                              - ร้อย ทพ. จู่โจม ๙๖๐ – ๙๖๒            ( ๓ กองร้อย )
 
 
                    ในปี ๒๕๔๗ ทบ.  ได้อนุมัติให้เปลี่ยนนามหน่วย  ร้อย.ทพ.  เพื่อให้สอดคล้องกับหมายเลขของ กรม ทพ.  โดยให้
 
 
ร้อย ทพ.๒๔๐๑ –๒๔๐๔ เปลี่ยนเป็น ร้อย ทพ.๒๖๐๑ – ๒๖๐๕ และ ร้อย ทพ.จู่โจม ๙๖๐ – ๙๖๒ คงเดิม ซึ่งมีผลบังคับใช้
 
 
ตั้งแต่ ๒๓ เม.ย. ๔๗ เป็นต้นไป
 
 
 
 
 
 
   
     
   
   
     
   
   
     
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

           
  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย ตำบลละหานทราย  
  อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  044-649036